"Уьзилген йыр"    

 Суюнов С.А. Черкесск, 2002

 
"...Неге десенъиз онынъ ятлавлары, хабарлары, повести аъруъв оъл-шемде язылганлар. Бу йыйынтык китап болып шыкса, ногай адабиятка уъйкен келим болар эм оъсип келеятырган яс несилге халкымыздынъ аъдетин-йолын билдируъвге пайдасы тиер деп оилайман."
Суюн Капаев

 Открыть                        Açmak

 Скачать                        Kaydetmek                                          

 55.4 MB                                                                                                                                                   Nogay dilinde okumak

© 2020 by Nogay-Kitap.com