getImage (9).jpg
«Уьйинъизге яхшылык»

 Кадрия. Махачкала, 2008

 

Замансыз дуныядаи тайган бслгили ногай шаьйири Кадриядынъ сосы йыйынтыгына онынъ язганларынынъ халкка белгили болганлары эм аьли лс блегили болмаганлары киргистилингенлер. Оларда биз онынъоьз халкына суьйимин. алаллыгын, дослыкты эм татымлыкты калай суьйгенин коьремиз. Иыйынтык Кадриядынъ 60 йыллык мсрекесине багысланады. На ногайском языке

 

 Открыть                          Açmak
 Скачать                          Kaydetmek   
 40.6 MB                                                                                                              Nogay dilinde okumak  

© 2020 by Nogay-Kitap.com